Požádali jsme o názor na Žížalici odborníky z různých sfér

Veronika Vítová (rozená Schönová)

Od roku 2004 je registrovaný ergoterapeut, může vykonávat praxi bez odborného dohledu.

Je členkou profesní organizace České asociace dětských Bobath terapeutů (www.cadbt.cz) a profesní organizace rodinných terapeutů SOFT (www.soft-os.cz)

Pracovala v Centru komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN Motol, na dětském neurologickém oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice, v Jedličkově ústavu a  pro lůžkové a ambulantní pacienty dětské části FN Motol, dále také v o.s. Prev-Centrum. Aktuálně spolupracuje s IC Zahrada.

Externě spolupracuje s organizací LUMOS v rámci procesů transformace ústavní péče v ČR.

Publikační činnost:
2008 – články pro časopis Sestra („Spolupráce ergoterapeuta s rodiči dětských klientů“ a „Sociální interakce a stereotypy“)
2009 – spoluautor článků pro časopis Sestra „Význam péče o jizvu v dětském věku u onkologických pacientů na příkladu Hodgkinovy choroby“ a „Uplatnění Bobath konceptu u dětí na transplantační jednotce kostní dřeně FN Motol“
2010 – kapitoly pro knihu doc. Koláře et al. „Rehabilitace v klinické praxi“

Praxe:

  • 2003(únor) – 2004(únor) – Ergoterapeut v Centru komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN Motol (činnost na dohodu)
  • 2003(březen) – 2005 – Ergoterapeut na dětském neurologickém oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice (činnost na dohodu)
  • 2003 (červenec) – praxe v Kojeneckém ústavu v Krči (student)
  • 2004(září) – 2005 – ergoterapeut v Jedličkově ústavu a školách (hl.prac.poměr)
  • 2006 (březen) – 2011 (červenec) – Ergoterapeut pro dětskou část FN Motol (hl.prac.poměr) – pro lůžkové a ambulantní pacienty
  • 2011 (srpen) – 2012(prosinec) – Poradce o.s. Prev – Centrum
  • 2011 (listopad) – nyní – Soukromá praxe Hnízdo (poradenství v ergoterapii, rodinná terapie, supervize, lektorská činnost)
  • 2012 (duben) – nyní – IC Zahrada – ergoterapeut
  • 2009 (únor) – nyní – Externí spolupráce s LUMOS

Žížalice nabízí z pohledu dětského ergoterapeuta všestranné využití u dětí s různým zdravotním znevýhodněním. Je založená na jednoduchém principu základní desky a komponent, které nabízejí možnost stupňování her a činností od těch nejjednodušších, pro ty děti, které mají těžké zdravotní znevýhodnění (např. sledování vytváření obrázku na Žížalici, uchopování „špuntíků“ z Žížalice) až po hry složité, které vyžadují dobrou pozornost a jemnou motoriku.

Z hlediska motoriky umožňuje Žížalice rozvoj jemné motoriky, různých druhů úchopů, zapojení obou rukou do činnosti a podporu izolovaných pohybů zápěstí a prstů. Vzhledem k většímu rozměru Žížalice je možné zaměřit se také na rozsah pohybu v jednotlivých kloubech horní končetiny. Jednotlivé části „žížaly“ a „špuntíky“ je možné využít i samostatně nebo s nimi pracovat i v 3D rozměru a podpořit tak děti v jejich konstrukční představivosti, nápodobě, uvědomění si posloupnosti. Plocha Žížalice a její jednotlivé komponenty umožňují také rozvoj koordinace oko-ruka, cílení pohybu a mohou podpořit i prostorovou orientaci dítěte na ploše. Žížalice tak muže být dobrým základem pro nácvik grafomotoriky.

Z hlediska senzoriky má Žížalice výhody v možnosti vybrat si barvu základové desky, což je důležité pro děti s poruchami zraku. Vhodná barva desky pak může dobře kontrastovat s barevností „žížal“.

Z hlediska kognitivních funkcí jak již bylo zmíněno Žížalice může rozvíjet nápodobu, posloupnost, lze ji využít pro nácvik paměti a hlavně pozornosti. Pomocí Žížalice je možné rozvíjet i dovednosti související s poznáváním barev, tvarů a také dovednosti početní.

Z hlediska sociálních dovedností Žížalice vybízí k tvoření a hrám. Může sloužit jako „komunikační most“ jak mezi dětmi, tak mezi dětmi a dospělými bez nutnosti komunikace verbální.

v-vitova

PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.

Vystudovala obor pedagogika-psychologie a jednooborová psychologie na FF UK Praha.

V rámci profesního rozvoje absolvovala řadu kurzů zaměřené na arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky.

Při studiu v zahraničí na Freie Universität Berlin se hlouběji věnovala oblasti rozvoje komunikačních dovedností.

Od roku 2006 působí na VŠTVS PALESTRA, kde se zabývá problematikou pedagogicko-psychologické diagnostiky u vybraných skupin klientů a možnostmi intervence – problematika volby vhodných aktivit u dětí s ADHD, volby pohybových aktivit u dětí s ADHD s ohledem na dodržování didaktických zásad, motivace ke vzdělávání, podpora komunikace v rodinné výchově apod.

Rovněž se zabývá tvorbou volnočasových aktivit pro vybrané cílové skupiny.

Autorka a spoluautorka publikací: Speciální pedagogika v praxi, Specifika edukace seniorů, Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách) a dalších.

Žížalice je unikátní hračka pro klienty různého věku s různými edukačními potřebami. Lze ji využít jak při rozvíjení jemné (i hrubé) motoriky u dětí, tak při rozvíjení prostorového vnímání, procvičování pravolevé orientace, pro nácvik koncentrace pozornosti či jen pro smysluplné využití času během čekání u lékaře či na vyřízení nějaké žádosti na úřadu.

Hrací desky je možné využít i v elementární výuce při nácviku čtení a psaní – pomocí hadiček mohou děti procvičovat vzory písmen (či později v rámci speciálně-pedagogických náprav u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami). Hadičky v tomto případě tvoří zajímavou alternativu textilních písmen či drátků, které se rovněž pro nácvik prvopočátečního čtení a psaní používají.

Její nespornou výhodou je zejména snadná údržba a možnost pravidelného a jednoduchého hygienického ošetření, což je velmi cenné při práci s malými dětmi a seniory. Díky různým barevným kombinacím speciálních hadiček, s nimiž se na desce manipuluje, tvoří hračka zároveň zajímavý designový doplněk interiéru čekáren, odborného pracoviště i tříd.

Velmi vhodnou pomůckou je Žížalice rovněž při rozvíjení motoriky u seniorů a osob se sníženou hybností, činnosti na této hrací desce mohou vhodně doplnit ergoterapeutická cvičení. Desky lze rovněž využít při kognitivním tréninku, záleží v tomto směru na tvůrčím přístupu odborníka, který s deskou bude pracovat. Desku můžeme vhodně využít jak při individuální práci s klientem, tak je možné ji využít i při práci s menší skupinou klientů (nácvik neverbální komunikace, plnění společného úkolu, rozvoj sociálních dovedností).

m-sauerova

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

katedra biomedicínských předmětů

Přednášející na VŠTVS Palestra, fyzioterapeut, aktivizační pracovník Nemocnice Měšice.

Žížalice je velmi vhodná pomůcka pro aktivizační programy seniorů a to jak při individuální, tak i při skupinové terapii.

Jednoduchost této pomůcky a snadná opakovatelnost jednotlivých cvičení pomáhá u seniorů překonávat zábrany a „respekt“, který mají například při kreslení, nebo i jiných výtvarných a rukodělných činnostech.

Žížalice pomáhá nejen obnovovat motorické schopnosti, rozvíjet kreativní myšlení a fantazii, ale je i velmi vhodná při překonávání prvotního vzájemného ostychu a k navázání interakce mezi pacientem a lektorem.

Kromě vlastních tvořivých činností je možné Žížalici s výhodou využít i pro zpestření jiných známých her a soutěží jako jsou například Aktivity, nebo Piškvorky, které tato pomůcka dokáže ozvláštnit a zároveň do nich přinést nenápadnou formou i nový prvek procvičování jemné motoriky.

Pro práci v nemocničních zařízeních je podstatnou výhodou snadná přenositelnost, udržovatelnost a možnost desinfekce včetně toho, že při práci nevzniká žádný odpad a nedochází ke znečištění oděvu ani ložního prádla.

e-nechlebova